1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

January 2013 National Flags in ASEAN Countries

January 2013 National Flags in ASEAN Countries

ธงชาติของประเทศกลุ่มอาเซียน


ไทย
(Thailand)

ธงชาติไทยหรือ "ธงไตรรงค์" ถูกนำมาใช้ในปีพุทธศักราช 2460 ลักษณะของธงเป็นแถบตามแนวขวางสีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน 5 แถบ แถบสีขาวและสีแดงอยู่ล้อมรอบแถบสีน้ำเงินตรงกลางซึ่งเป็นแถบที่มีขนาดกว้างเป็น 2 เท่าของอีกสองสีดังกล่าว

สีทั้งสามสีเป็นสื่อแทนชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ กล่าวคือ สีแดงหมายถึงราชอาณาจักรและประชาชนชาวไทย สีขาวสื่อแทนศาสนาพุทธ และสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์แทนสถาบันพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 6 


มาเลเซีย
(Malaysia)

ธงชาติมาเลเซียถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2507 เป็นธงชาติที่ได้รับการขนานนามว่า "ธงริ้วแห่งเกียรติศักดิ์" ประกอบด้วยริ้วสีแดงและสีขาวที่มีความกว้างเท่ากัน 14 ริ้ว และพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ำเงินที่มุมซ้ายบนของธงซึ่งภายในมีรูปประจันทร์เสี้ยวและดวงดาวสิบสี่แฉกปรากฏอยู่

ริ้วสีเป็นสัญลักษณ์แทนสถานภาพที่เท่าเทียมกันในสหพันธรัฐทั้ง 13 รัฐและรัฐบาล ดวงดาวเป็นสื่อแทนเอกภาพแห่งรัฐ พระจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลาม พื้นที่สี่เหลียมจัตุรัสสีน้ำเงินสื่อถึงความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวมาเลเซีย สีเหลืองของดวงดาวและพระจันทร์เสี้ยวเป็นสีแห่งราชวงศ์มาเลเซีย


กัมพูชา
(Cambodia)

ธงชาติกัมพูชาถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2536 ประกอบด้วยแถบตามแนวขวาง 3 แถบ ได้แก่ แถบสีแดงหนึ่งแถบอันมีขนาดกว้างเป็นสองเท่าของแถบสีน้ำเงินซึ่งมีสองแถบ และมีรูปภาพของปราสาทหินนครวัดสีขาวอยู่ตรงกลางแถบสีแดง

สีน้ำเงินเป็นสื่อแทนเสรีภาพ ความร่วมมือ ภราดรภาพ และพระมหากษัตริย์ สีแดงหมายถึงความกล้าหาญและประชาชน ปราสาทหินนครวัดเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นปึกแผ่นมั่นคง ความยุติธรรม มรดกทางวัฒนธรรม และศาสนาพุทธนิกายเถรวาท


สิงคโปร์
(Singapore)

ประเทศสิงคโปร์เริ่มใช้ธงประจำชาติในปีพุทธศักราช 2502 รูปแบบของธงเป็นแถบตามแนวขวาง แถบสีแดงอยู่เหนือแถบสีขาว ในพื้นที่สีแดงปรากฏรูปพระจันทร์เสี้ยวสีขาวหันไปทางกลุ่มดวงดาวห้าแฉกสีขาวดวงเล็กๆ 5 ดวงที่เรียงตัวกันเป็นรูปวงกลม

สีแดงเป็นสัญลักษณ์แทนภราดรภาพสากลและความเสมอภาคของมนุษยชาติ สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ที่ยืนยาวและคุณธรรม พระจันทร์เสี้ยวเป็นสื่อแทนประเทศชาติที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานมากหากแต่เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้า ดาว 5 ดวงหมายถึงประชาธิปไตยแห่งชาติ สันติภาพ ความเจริญก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาค


เวียดนาม
(Vietnam)

ธงชาติเวียดนามถูกนำมาใช้ในปีพุทธศักราช 2488 ตัวธงประกอบด้วยพื้นหลังสีแดง มีดวงดาวห้าแฉกสีเหลืองดวงใหญ่อยู่ตรงกลาง

สีแดงเป็นเครื่องหมายของการสูญเสียเลือดเนื้อในช่วงสงครามอินโดจีนเพื่อเรียกร้องเอกราช ดวงดาวคือความเป็นเอกภาพของประเทศ แฉกของดวงดาวก็เช่นเดียวกันเป็นสื่อแทนสหภาพแรงงาน ชาวไร่ชาวนา ทหาร ปัญญาชน และคนรุ่นใหม่ที่ร่วมมือร่วมใจกันภายในระบบสังคมนิยม


ลาว
(Lao PDR)

ธงชาติลาวถูกนำมาใช้ในปีพุทธศักราช 2518 ประกอบด้วยแถบตามแนวขวาง 3 แถบซึ่งมีวงกลมสีขาวอยู่ตรงกลาง แถบบนและแถบล่างเป็นสีแดงในขณะที่แถบตรงกลางเป็นสีน้ำเงิน

แถบสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของการพลีเลือดในการต่อสู้เพื่อเอกราชของประเทศ แถบสีน้ำเงินเป็นสื่อแทนความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ วงกลมสีขาวเป็นเครื่องหมายของความเป็นเอกภาพ ความยุติธรรม และพระจันทร์เต็มดวงเหนือสายแม่น้ำโขงสีน้ำเงิน 


พม่า
(Myanmar)

ธงชาติพม่ามีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2553 เป็นธงสามสีตามแนวขวาง ได้แก่ สีเหลือง สีเขียว และสีแดง มีดวงดาวห้าแฉกสีขาวอยู่กลางธง

สีเหลืองเป็นเครื่องหมายของความเป็นปึกแผ่นมั่นคง สีเขียวหมายถึงสันติภาพ ความสงบสุข และความอุดมสมบูรณ์ สีแดงคือความกล้าหาญและความมุ่งมั่น ดวงดาวสีขาวเป็นสื่อแทนความสำคัญของความสามัคคีปรองดองกันของชาติ


อินโดนีเซีย
(Indonesia)

ธงชาติอินโดนีเซียถูกนำมาใช้ในปีพุทธศักราช 2488 รูปแบบของธงมีลักษณะเรียบง่ายโดยเป็นแถบตามแนวขวางขนาดเท่ากัน 2 แถบ แถบสีแดงอยู่ด้านบนและแถบสีขาวอยู่ด้านล่าง ลักษณะของธงคล้ายธงชาติของโปแลนด์และสิงคโปร์

สีแดงเป็นเครื่องหมายของความกล้าหาญและร่างกายมนุษย์ ในขณะที่แถบสีขาวเป็นเครื่องหมายของความบริสุทธิ์และจิตวิญญาณมนุษย์ เมื่อนำความหมายของสีทั้งสองมารวมกัน จะหมายถึงมนุษย์โดยสมบูรณ์


ฟิลิปปินส์
(The Philippines)

ธงชาติฟิลิปปินส์ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2441 เป็นธงสองสีตามแนวขวาง ได้แก่ สีน้ำเงินและสีแดงเลือดหมู โดยมีรูปสามเหลี่ยมสีขาวทางด้านซ้าย มีรูปพระอาทิตย์สีทอง 8 รัศมีอยู่ตรงกลางสามเหลี่ยม แต่ละมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมปรากฏดวงดาวห้าแฉกสีเหลืองทอง 1 ดวง

รูปสามเหลี่ยมสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความเสมอภาคและภราดรภาพ แถบสีน้ำเงินเป็นเครื่องหมายของสันติภาพ สัจธรรม และความยุติธรรม แถบสีแดงคือความรักชาติและความทระนงองอาจ พระอาทิตย์สีทองเป็นสื่อแทนเอกภาพ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และอธิปไตย รัศมีแต่ละลำแสงหมายถึงเขตการปกครองทั้ง 8 เขตที่ได้ร่วมกันต่อสู้กับสเปน ดวงดาว 3 ดวงคือเกาะหลัก 3 เกาะที่รวมกันเป็นฟิลิปปินส์ ได้แก่ เกาะลูซอน (Luzon) เกาะวิซายาส (Visayas) และเกาะมินดาเนา (Mindanao)บรูไนดารุสซาลาม
(Brunei Darussalam)

ในปีพุทธศักราช 2502 ประเทศบรูไนดารุสซาลามได้นำธงชาติซึ่งมีตราแผ่นดินประทับอยู่ตรงกลางมาใช้เป็นครั้งแรก มีแถบตามแนวทแยงมุมสีดำและสีขาวคาดผ่านพื้นหลังสีเหลือง ตราแผ่นดินประกอบด้วยพระจันทร์เสี้ยวอันเป็นเครื่องหมายสื่อถึงศาสนาอิสลาม โดยมีแถบริ้วอยู่ด้านล่าง รูปดังกล่าวเชื่อมต่อกับฉัตรด้านบนซึ่งหมายถึงการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมือที่หงายขึ้นทั้งสองข้างอันเป็นสื่อแทนการประกอบคุณงามความดีของรัฐบาล ในรูปพระจันทร์เสี้ยวและแถบริ้วมีข้อความจารึกเป็นภาษาอาหรับแปลว่า "รัฐบรูไน ดินแดนแห่งสันติภาพ" และคำขวัญของชาติบรูไนที่ว่า "น้อมรับใช้ตามแนวทางของพระอัลเลาะห์เสมอ"

สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของสุลต่านแห่งบรูไนเนื่องจากเป็นสีประจำราชวงศ์ตามราชประเพณี ส่วนแถบสีดำและสีขาวเป็นสื่อแทนมุขมนตรีของบรูไนReferences:

http://www.google.co.th/imghp?hl=th&tab=wi

http://www.online-english-thai-dictionary.com

http://www.aseantalk.com

http://www.worldflags101.com

http://www.mfa.go.th

http://www.ocsc.go.th

http://e-learning.vec.go.th

united luxury shop