1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

October 2013 ASEAN Traditional Architecture


ประเทศไทยเรือนไทยนั้นปลูกสูงจากพื้นดิน โดยใช้เสาสูงยกพื้นเรือนให้สูงจากพื้นดิน เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูมรสุมและยังทำให้บ้านเย็นสบายระหว่างวันโดยเฉพาะชั้นล่างของบ้าน และในเวลากลางคืนลักษณะบ้านทรงไทยจะทำให้สามารถรับลมเย็นโชยเข้าตัวบ้าน อีกประโยชน์ของพื้นที่ด้านล่างของบ้านคือ มีไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเช่น สุกรและไก่ หรือเป็นพื้นที่สำหรับวางข้าวของเครื่องใช้ได้ด้วย 

ประเทศมาเลเซียลักษณะเด่นของบ้านแบบมาเลเซียคือมีเสายกตัวบ้านสูงจากพื้นดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันสัตว์ป่า ป้องกันน้ำท่วม และการจัดสรรห้องนั้นคำนึงถึงการถ่ายเทอากาศเป็นหลัก บ้านลักษณะแบบนี้สามารถรองรับการเพิ่มของสมาชิกในครอบครัวได้

ประเทศสิงคโปร์รูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมในเมืองที่มีความหลากหลายทางชนชาติอย่างสิงคโปร์ เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งบ้านแบบมาเลย์ บ้านท้องถิ่นที่คงรูปแบบของร้านค้าไว้ด้วยกัน แบบบ้านสมัยอาณานิคม แบบบ้านอาคารพาณิชย์ ในลักษณะสถาปัตยกรรมยุโรปยุค นีโอคลาสสิค กอธิค พาลาเดียน และเรเนซองส์ ถึงแม้ว่าสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบยุโรป แต่ก็ได้ถูกนำมาประยุกต์ให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศของเกาะสิงคโปร์

ประเทศอินโดนีเชียลักษณะบ้านสร้างโดยยกพื้นสูงใช้ไม้ซุงเป็นเสาบ้านและมีหลังคาที่สูงชันและลาดแอ่นลงมาตรงกลาง โดยมีหน้าจั่วยื่นออกมา โครงสร้างของบ้านแบบนี้สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองกับภูมิอากาศที่ร้อนชื้นและมีฝนชุก บ้านมีขนาดใหญ่เพื่อรองรับกับครอบครัวขนาดใหญ่และอยู่รวมเป็นชุมชนหรือหมู่บ้าน

ประเทศฟิลิปปินส์บ้านที่สร้างด้วยไม้ไผ่นั้นเป็นแบบบ้านที่พบได้ทั่วไปในฟิลิปปินส์ บ้านแบบนี้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน ทำให้บ้านเย็นสบาย การสร้างบ้านแบบเปิดโล่งช่วยให้อากาศถ่ายเทสะดวกและทำให้อยู่สบาย

ประเทศกัมพูชาบ้านแบบชาวเขมรมีสองชั้น สร้างด้วยเสาไม้ตั้งสูงจากพื้นดิน อาจสูงถึง 3 เมตรจากพื้นเพื่อใช้พื้นที่ด้านล่างทำงานและเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อการบริโภคในฤดูแล้งประเทศพม่าลักษณะบ้านดั้งเดิมของชาวพม่านั้นสร้างด้วยไม้ไผ่ โดยใช้ไม้ไผ่ซีกมาทำเป็นแผงไม้ไผ่และนำมาประกอบเป็นกำแพงบ้าน และใช้ไม้กระดานหรือท่อนไม้ไผ่มาประกอบเป็นพื้นบ้าน ส่วนหลังคาจะมุงด้วยฟ่อนหญ้า ใบปาล์ม และพื้นหลังคาอาจใช้กระเบื้อง แผ่นไม้มุงหลังคา หรืออาจเป็นหลังคาสังกะสี

ประเทศเวียดนามด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีแหล่งน้ำมากมายทั้ง ทะเลสาบ หนองน้ำ แม่น้ำ และภูมิอากาศที่ร้อนชื้น วัสดุไม้ อ้อย หรือ นำมาใช้ในการสร้างบ้านอย่างประณีตโดยต้องตั้งเสาสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม


ประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม

 

ลักษณะบ้านของชาวบรูไนจะสร้างโดยหันหน้าออกทางน้ำ ซึ่งครึ่งหนึ่งอยู่บนดินและอีกครึ่งตั้งอยู่เหนือน้ำ มีเสาสูงเป็นหลักเป็นตัวยกบ้านให้สูง บ้านลักษณะนี้สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกในการค้าขายทางน้ำ

ประเทศลาว


ชาวลาวในเขตชนบทอาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างด้วยไม้และยกตัวบ้านสูงจากพื้นด้วยการตั้งเสาสูง โดยอาจจะฝังตัวเสาลงพื้นหรืออาจตั้งบนเสาหิน พื้นบ้านใช้ไม้กระดานและผนังบ้านจะใช้ไม้ไผ่หรือแผ่นไม้มาประกอบ สำหรับหลังคานั้นมุงด้วยฟ่อนฟางหรือแผ่นไม้มุงหลังคา
united luxury shop