1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

November - December 2013 ASEAN Export Products

Thailand

ประเทศไทย



ไทยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากประเทศอินโดนีเซีย ไทยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ ข้าว น้ำตาล อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ผลไม้กระป๋องและผลไม้แปรรูป กุ้ง มะพร้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ผ้าไหม แพรภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา อัญมณี อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                  


Malaysia

ประเทศมาเลเชีย



มาเลเชียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามรองจากอินโดนีเชียและไทย นอกจากนี้มาเลเชียยังมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 29 ของโลก สินค้าส่งออกคือ ผลิตภัณฑ์อาหาร อุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวนำอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย์ สินค้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Indonesia 

ประทศอินโดนีเชีย



อินโดนีเชียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ของโลกที่มีศักยภาพในการพัฒนา สินค้าส่งออกของอินโดนีเชียได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ประกอบยานพาหนะ ปิโตรเลียม ยางพารา และรองเท้า นอกจากนี้อินโดนีเชียยังเป็นแหล่งสินแร่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีแร่บอกไซต์หรือหินแร่ที่มีอะลูมิเนียม แร่เงิน แร่สังกะสี แร่ทองแดง แร่นิกเกิ้ล ทองคำ และถ่านหิน สำหรับสินค้าเกษตรกรรมนั้นได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ถั่วลิสง โกโก้ กาแฟ น้ำมันปาล์ม เนื้อมะพร้าวแห้งสำหรับทำน้ำมันมะพร้าว สัตว์ปีก เนื้อโค และสุกร


Singapore

ประเทศสิงคโปร์




สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมุ่งเน้นตลาดธุรกิจการค้า โดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อาหารและเครื่องดื่ม ผ้าและแพรภัณฑ์ อะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ขนส่ง นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นหนึ่งในสามของประเทศที่ส่งออกน้ำมันกลั่นมากที่สุดในโลก


Brunei

ประเทศบรูไน

 

บรูไนส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับสามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีกำลังผลิตโดยเฉลี่ย 180,000 บาร์เรลต่อวัน (29,000 ลูกบาศก์เมตร)และผลิตก๊าซเหลวธรรมชาติมากเป็นอันดับที่สี่ของโลก     


The Philippines

ประเทศฟิลิปปินส์



ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก โดยมีสินค้าส่งออกได้แก่ อุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไหล่ อุปกรณ์และอะไหล่ยานพาหนะ แพรภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากทองแดง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ำมันมะพร้าว และผลไม้ นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังเป็นผู้ผลิตน้ำตาลอ้อยรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการต่อเรือระดับนานาชาติ โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตเรือขนส่งสินค้า       


Cambodia

ประเทศกัมพูชา



กัมพูชามีอุตสาหกรรมหลักอยู่สองประเภทคือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยด้านการผลิตสิ่งทอนั้นมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 80 ของการส่งออกของประเทศ ซึ่งดำเนินกิจการโดยนักลงทุนต่างชาติ การท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้มักมาเยี่ยมชมโบราณสถานของศาสนาฮินดูอย่าง “นครวัด”

                                                                                                Myanmar
                                                                                               ประเทศพม่า



พม่าปลูกข้าวเป็นหลักโดยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวครอบคลุมร้อยละ 60 ของพื้นที่การเกษตรของประเทศ สำหรับสินค้าส่งออกนั้นได้แก่ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ไม้ วัสดุก่อสร้าง อัญมณี (ทับทิม) แร่เหล็ก น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทับทิมของพม่านั้นคิดเป็นร้อยละ 90 ของทับทิมที่มีในโลก ซึ่งการตีราคานั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพสีและความบริสุทธิ์ของทับทิม ประเทศไทยจัดเป็นผู้ซื้ออัญมณีรายใหญ่โดยมีกำลังซื้อทับทิมส่วนใหญ่ของประเทศพม่า นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวในพม่านั้นมีความหลากหลายและน่าสนใจ          


                                                        



                                                                                         Vietnam

                                                                                     ประเทศเวียดนาม



เวียดนามอาจจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วและโดดเด่นที่สุดภายในปีพ.ศ. 2568 หรือ ค.ศ. 2025 สินค้าส่งออกของเวียดนามได้แก่ ปิโตรเลียมและถ่านหิน อุตสาหกรรมการผลิตจักรยานยนต์ โดยน้ำมันดิบเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกอันดับหนึ่ง และเวียดนามเป็นผู้ผลิตที่สำคัญในการส่งออกอาหารทะเล (กุ้งและปลาดุกฟาร์ม) และสิ่งทอ                                               

                                        

Laos 

ประเทศลาว



ลาวมีบทบาทหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำให้เพื่อนบ้าน อาทิ จีน เวียดนามและไทย และมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไม้ แพรภัณฑ์ กาแฟ ดีบุก ทองแดง และทองคำ                


united luxury shop