1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

March - April 2014 ASEAN National Museum

ASEAN National Museum


ราชอาณาจักรไทย


            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าให้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่รวบรวมชิ้นงานศิลปะและงานฝีมือของไทยไว้มากที่สุดของประเทศ โดยโบราณวัตถุที่เป็นชิ้นงานสะสมของราชวงศ์อันเป็นเอกลักษณ์นั้น -ล้วนแล้วแต่เป็นชิ้นงานสะสมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 หอประวัติศาสตร์ไทย ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้จัดแสดงประวัติศาสตร์จากยุคสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์และจัดแสดงโบราณวัตถุและชิ้นงานศิลปะที่ทรงคุณค่าทางโบราณคดีโดยจัดแสดงตามลำดับตั้งแต่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของไทยถึงยุคสุโขทัย และจากสมัยอยุธยาถึงราชอาณาจักรไทยในยุคปัจจุบัน ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมงานประติมากรรมจากยุคต่างๆ ไว้มากมาย   


สหพันธรัฐมาเลเซีย

            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาเลเซียนั้นตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มีชื่อในภาษาท้องถิ่นว่า Muzium Negara โดยก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) การจัดแสดงผลงานศิลปะของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งเป็นสี่ห้องแสดงของสะสมหลักคือ ห้องแสดงผลงานจากยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น ห้องแสดงผลงานของยุคราชอาณาจักรมลายู ห้องแสดงผลงานจากยุคอาณานิคม และห้องแสดงผลงานของมาเลเซียในยุคปัจจุบัน การจัดแสดงชิ้นงานศิลปะเหล่านี้ Jogo สะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของมาเลเซียตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน การจัดแสดงของล้ำค่านี้รวมไปถึงศิลปวัตถุที่ทรงคุณค่าทางโบราณคดี โบราณวัตถุ  เครื่องปั้นดินเผา งานเซรามิค  สิ่งทอ งานโลหะ เหรียญกษาปณ์ เครื่องสัมฤทธิ์ เครื่องประดับอัญมณี ต้นฉบับเอกสารในสมัยโบราณที่เขียนด้วยมือ และแผนที่ต่างๆ


 

สาธารณรัฐสิงคโปร์

            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงคโปร์นั้นตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2430 (ค.ศ. 1887) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์และเป็นที่เก็บรักษาสมบัติแห่งชาติสิงคโปร์ไว้ทั้ง 10 ชิ้นอีกด้วย โดยของสะสมที่จัดแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์ ซึ่งเป็นของสะสมจากศตวรรษที่ 14 จนถึงพ.ศ. 2493 หรือในช่วงทศวรรษ 1950 ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์อันดีงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของสิงคโปร์

 

บูรไนดารุสซาลาม

            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบรูไนก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) ที่เมืองโกตาบาตู (Kota Batu) โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำบรูไน ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปวัตถุของชาวมาเลเซีย อาทิ อาวุธ งานไม้แกะสลัก อุปกรณ์การละเล่นแบบดั้งเดิม เครื่องดนตรีโบราณ รวมถึงการจัดแสดงประวัติศาสตร์ทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับชาติพันธุ์วรรณนา ของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆในเกาะบอร์เนียว ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ศิลปะอิสลาม เครื่องแก้วที่เก่าแก่นับศตวรรษ งานเซรามิค เครื่องประดับอัญมณี ม่านทอมือ และสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร ส่วนของที่จัดแสดงอื่นๆ คือ เครื่องกระเบื้องเคลือบจีนโบราณที่นำมาจากท้องมหาสมุทร ซึ่งถูกค้นพบระหว่างการสำรวจวางท่อน้ำมันนอกชายฝั่งทะเล และห้องโถงแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำมันและแก๊ส


สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

             พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อพ.ศ. 2411 หรือ ค.ศ. 1868 มีของสะสมมากกว่า 140,000 ชิ้น ประกอบด้วยศิลปวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุที่มีความสำคัญทางโบราณคดี เครื่องเซรามิคจากต่างประเทศ เหรียญกษาปณ์ เครื่องโลหะ ของสะสมจากยุคอาณานิคม ของสะสมเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์และภูมิศาสตร์ โดยของสะสมส่วนมากนั้นมาจากยุคเฟื่องฟูของศาสนาฮินดูและพุทธหรือที่ทราบกันดีว่าเป็นยุคคลาสสิกอินโดนีเซียสาธารณรัฐฟิลิปปินส์


            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฟิลิปปินส์นั้นอยู่ที่กรุงมะนิลา ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2444 (ค.ศ. 1901) เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและมานุษยวิทยาในทางชาติพันธุ์วรรณนาของฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย หอศิลป์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ชาวฟิลิปปินส์ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ

 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมียนมาร์ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นอาคาร 5 ชั้นซึ่งรวมรวมของสะสม ศิลปวัตถุโบราณ เครื่องประดับง ชิ้นงานศิลปะ จารึกและเอกสารบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอารยะธรรมของชนชาวพม่า ความโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ สีหสาสนบัลลังก์ ของพระเจ้าธีบอหรือพระเจ้าสีป่อ กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของพม่า เป็นบัลลังก์ที่มีความสูงถึง 26 ฟุตหรือ 780 เซนติเมตรสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

            ประเทศเวียดนามมีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งด้วยกันคือ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์สงครามเวียดนาม พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติเวียดนาม ได้เปิดให้เข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์ของชาติเวียดนามตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคการปฏิวัติประเทศเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ศิลปวัตถุและของสะสมที่จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นของที่หายากและมีคุณค่าซึ่งมีมากกว่าหนึ่งแสนชิ้น

 

 

ราชอาณาจักรกัมพูชา

            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกัมพูชา ตั้งอยู่ที่กรุงพนมเปญ ตั้งแต่พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นที่รวบรวมของสะสมประเภทศิลปวัตถุ-ของวัฒนธรรมเขมรทั้ง ประติมากรรม งานเซรามิค และโบราณวัตถุที่แสดงถึงความเป็นมาทางมานุษยวิทยาของเชื้อชาติเขมร จากยุคเขมรก่อนเมืองพระนคร (Pre-Angkorian Period) ยุคเขมรสมัยเมืองพระนคร (Angkorian Period) จนกระทั่งถึงยุคเขมรหลังเมืองพระนคร (Post-Angkorian Periods)

 

 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติลาวตั้งอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) โดยใช้อาคารสถาปัตยกรรมสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นั้นเน้นถึงการปฏิวัติตั้งแต่พ.ศ. 2513 หรือในช่วงทศวรรษ 1970 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงประวัติศาสตร์ของลาวและความบากบั่นในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพจากการปกครองของต่างชาติและอำนาจจักรวรรดินิยม ห้องจัดแสดงหลักจัดแสดงประวัติศาสตร์ลาวตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้างจนถึงประเทศลาวในยุคใหม่

united luxury shop