1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

May 2014 ASEAN Economic Community Vision

ASEAN Economic Community Vision


            ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น จะมีการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมายในด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ในระดับภูมิภาค ทั้งนี้กลุ่มประชาคมอาเซียนได้คาดการณ์ถึงคุณลักษณะที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจครั้งนี้คือ

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีเสถียรภาพ

การเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง

การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเท่าเทียมกันทั่วทั้งภูมิภาค

การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากันกับเศรษฐกิจโลก


ASEAN Economic Community Vision: Well-Being

วิสัยทัศน์ของอาเซียนด้านความเป็นอยู่ที่ดี            ประชาคมอาเซียนมีความมุ่งหวังที่จะเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ข้อตกลง-ด้านต่างๆ ดังนี้

 • ASEAN Free Trade Area (AFTA) เขตการค้าเสรีอาเซียน
 • ASEAN Investment Area (AIA)เขตลงทุนอาเซียน
 • ASEAN Framework on Services (AFAS) กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

            อาเซียนมีข้อตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนและการดำรงชีพของประชากรในภูมิภาคอาเซียนให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาปัญหาความยากจน  การให้สวัสดิการและการปกป้องสิทธิต่างๆทางสังคมอย่างทั่วถึง การสร้างสิ่งแวดล้อมซึ่งปราศจากและปลอดภัยจากการคุกคามของยาเสพติด พร้อมทั้งมีการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติ และมุ่งขจัดปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพของประชากร


ASEAN Economic Community Vision: Prosperity

วิสัยทัศน์ของอาเซียนด้านความเจริญรุ่งเรือง            การรวมตัวกันในภูมิภาคอาเซียนเป็นกลุ่มประชาคมจะสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตพร้อมยกระดับความเป็นอยู่และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค โดยคาดว่าผลประโยชน์ของการรวมตัวของกลุ่มประเทศครั้งนี้คือ

 • มีการขยายตัวของประเภทสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกมากขึ้น พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาความเชื่อมโยงทางการค้าในภูมิภาค
 • ทำให้เกิดตลาดและขนาดเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคขนาดใหญ่ สำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งนำไปสู่การแข่งขันทางด้านราคาของสินค้าต่างๆ   
 • ต้นทุนการผลิตที่ลดลง ยังผลประโยชน์ให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าและบริการด้วยราคาต่ำลง
 • อุปสงค์ของสินค้าและบริการที่มากขึ้น ยังผลให้มีอัตราการว่าจ้างที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมการผลิต การคมนาคม การขนส่ง และ การสื่อสาร   


ASEAN Economic Community Vision: Trade

วิสัยทัศน์ของอาเซียนด้านการค้า


            AEC นั้นมีความหมายอย่างไรสำหรับประเทศสมาชิก กล่าวคือ การค้าเสรีและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น จะช่วยสนับสนุนการประกอบการธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรมของสินค้าและบริการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการผลิตที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

            การรวมตัวทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นนั้นจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน  และเพิ่มอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของแต่ละประเทศ

            การจ้างงานที่สูงขึ้นในภูมิภาคอาเซียน จะส่งผลให้ฐานจำนวนประชากรชั้นกลางนั้นขยายตัวขึ้น และเป็นผลให้ช่องว่างระหว่างผู้มีฐานะร่ำรวยและยากจนจะลดลง ซึ่งส่งผลดีให้เกิดเสถียรภาพทางสังคม


ASEAN Economic Community Vision: Peace

วิสัยทัศน์ของอาเซียนด้านสันติภาพ


            ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน หรือ The ASEAN Political-Security Community (APSC) นั้นมีลักษณะสำคัญ 3 ประการด้วยกันคือ

 • ประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน
 • ประชาคมที่ทำให้ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ  มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่ง   พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ
 • Jeux de Cuisine Jeux de Coiffure Jeux de Décoration
 • ประชาคมที่ทำให้เป็นภูมิภาคที่มีพลวัตและมองไปยังโลกภายนอกที่มีการรวมตัวและลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น   ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมุ่งรณรงค์และพัฒนารากฐานที่มั่นคงให้แก่การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หลักกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทั้งยังมุ่งให้ความเคารพและรณรงค์ด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

เพลงประจำอาเซียน "The ASEAN Way" (ดิ อาเซียน เวย์)

 

เนื้อร้องภาษาอังกฤษ

เนื้อร้องภาษาไทย

คำแปล

Raise our flag high, sky high.

Embrace the pride in our heart.

ASEAN we are bonded as one.

Looking out to the world.

For peace, our goal from the very start.

And prosperity to the last.

We dare to dream we care to share.

Together for ASEAN we dare to dream

We care to share for it’s the way of ASEAN.

พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด

ใต้หมู่ธงปลิวไสว

สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ

วันที่เรามาพบกัน

อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่ใจเราปรารถนา

เราพร้อมเดินหน้าไปทางนั้น

หล่อหลอมจิตใจ

ให้เป็นหนึ่งเดียว

อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์

ให้สังคมนี้

มีแต่แบ่งปัน

เศรษฐกิจมั่นคงก้าวไกล

ชูธงเราให้สูงสุดฟ้า

โอบเอาความภาคภูมิไว้ในใจเรา

อาเซียนเราผูกพันเป็นหนึ่ง

มองมุ่งไปยังโลกกว้าง

สันติภาพ คือเป้าหมายแรกเริ่ม

ความเจริญคือปลายทางสุดท้าย

เรากล้าฝัน เราใส่ใจต่อการแบ่งปัน

ร่วมกันเพื่ออาเซียนเรากล้าฝัน

และใส่ใจต่อการแบ่งปันวิถีอาเซียน

อ้างอิง:  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์, http://www.aseanthai.net/asean-knowledge-detail.php?id=37


ความสำคัญของเพลงประจำอาเซียน

            การมีเพลงอาเซียน ถือว่ามีความสำคัญต่ออาเซียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก นับจากนี้ไปอาเซียนจะมีเพลงประจำอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนในการเชื่อมโยง อาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็น เจ้าภาพจัดการประกวด รวมทั้งที่เพลงจากประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเพลงประจำอาเซียน ถือเป็นเกียรติภูมิของประเทศและแสดงถึงความสามารถของคนไทยด้วย

---------------------------------------------------------------------------------------------อ้างอิงข้อมูลภาษาไทย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ http://www.aseanthai.net/asean-knowledge-detail.php?id=37
http://thai.senate.go.th/about/asean/asean_id.php?id_asean=3

กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ
http://aseansummit.mfa.go.th/15/thai/asean_anthem.php

http://www.mfa.go.th/asean/th/organize/30084-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.html


united luxury shop