1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

June 2014 Leading Persons in ASEAN : Thailand

Leading Persons in ASEAN - Thailand

บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญของกลุ่มประเทศอาเซียน: ประเทศไทย

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ผู้นำผู้ซึ่งมีจิตใจกว้างขวางและกล้าหาญในการรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก
การดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ
:

  • ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนลำดับที่ 12  (พ.ศ. 2551-2555)

-          ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติจากการที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ลำดับที่ 12 ซึ่งมีวาระในการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

-          ในด้านบทบาทของการดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณได้ยกระดับอาเซียนจากองค์การระดับภูมิภาคให้เป็นองค์การที่มีบทบาทในระดับโลก horse games dress up game Juegos de futbol จากการเปิดประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์, การให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกและนำพาอาเซียนผ่านสถานการณ์ความตึงเครียดในภาคพื้นทะเลจีนใต้

  • ด้านสิทธิมนุษยชน เมื่อครั้งท่านยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนนั้นดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR: the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) เมื่อ พ.ศ. 2552
  • ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณได้รับรางวัลThe 2014 Harris Wofford Global Citizen Award จาก The National Peace Corps Association เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557  ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยและต่อโลกในด้านการทำงานที่สะท้อนถึงค่านิยมร่วมในเรื่องของ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์    และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รางวัลนี้นับเป็นเกียรติสูงสุดที่มอบให้แก่ผู้นําระดับโลกโดยสมาคมหน่วยสันติภาพแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The National Peace Corps Association)การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

  • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2544 
  • อดีตที่ปรึกษาให้แก่ The International Commission on Intervention and State Sovereignty ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2544 
  • อดีตสมาชิกของคณะกรรมาธิการด้านความมั่นคงของมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (The Commission on Human Security of the United Nations) ตั้งแต่พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2546
  • อดีตสมาชิกคณะกรรมาธิการองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องมิติทางสังคมของกระแสโลกาภิวัตน์ (International Labour Organization’s  World Commission on the Social Dimension of Globalization) ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2547
  • ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาการเจรจาสันติภาพระหว่างขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชอาเจะห์และรัฐบาลของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ.2547

*************************************************


กฤติยา กาวีวงศ์ (ภูมิลำเนา จังหวัดเชียงราย)

ผู้นำด้านงานศิลปะที่มุ่งเน้นในงานด้านสหศาสตร์ศิลป์และงานศิลปะข้ามวัฒนธรรม โดยร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับศิลปินร่วมสมัยในยุคทศวรรษที่ 60 ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ -  ประเด็นในการรังสรรค์ผลงานเน้นไปที่เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมย่อย (Sub culture) และ โลกาภิวัตน์ (Globalization) การย้ายถิ่นฐาน (Migration) และความผิดแปลกสภาวะ (Alienation)

เธอชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของบทบาทและอิทธิพลของศิลปินต่อการแบ่งแยกเหล่าสีของสังคมไทยในปัจจุบัน

 

Project 304

กฤติยา กาวีวงศ์ก่อตั้งศูนย์ศิลปะโปรเจค 304 (Project 304) ในปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะในกรุงเทพฯ โดยไม่แสวงหาผลกำไร เธอยังให้การสนับสนุนการยกระดับงานศิลปะแบบร่วมสมัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ไปสู่ระดับสากล


หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน

ปัจจุบันคุณกฤติยารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะของหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน (Jim Thompson Art Center)

 

งานนิทรรศการนานาชาติ (International Exhibitions)

คุณกฤติยา ได้จัดนิทรรศการและกิจกรรม อาทิ งาน Politics of Fun จัดขึ้นที่ The Haus der Kulturen der Welt หรือ The House of World Cultures  ณ กรุงเบอร์ลิน (2548), เทศกาลหนังทดลองกรุงเทพ (The Bangkok Experimental Film Festival) ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ถึง 2550 และได้ร่วมมือกับคุณฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช จัดงาน Saigon Open City ณ นครโฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน) ประเทศเวียดนาม (พ.ศ. 2549-2550)


งาน Pattaya Biennele 2014

 


ภายในเดือนตุลาคมปีนี้ ภัณฑารักษ์กฤติยา กาวีวงศ์ ร่วมมือกับศิลปินชาวไทยทัศนัย เศรษฐเสรี และภัณฑารักษ์ชาวอิตาลี  Pier Luigi Tazzi  เพื่อจัดงาน Pattaya Biennale 2014 โดยเชิญศิลปินและภัณฑารักษ์จากนานาประเทศเข้าร่วมงาน การร่วมมือกันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกระจายจุดศูนย์รวมด้านงานศิลปะจากกรุงเทพไปสู่เมืองพัทยา และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมให้แก่เมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกมองว่าไม่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม

united luxury shop