1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

February 2015 Leading Persons in ASEAN: Cambodia

Leading Persons in ASEAN: Cambodia

บุคคลสำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน: ราชอาณาจักรกัมพูชา

1 Samneang Moul

ทำงานให้กับองค์กร TAF เพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี (The Asia Foundation (TAF) Program on Violence Against Women in Cambodia)
Samneang Moul ในฐานะที่เป็นตัวแทนของ TAF ในการแสดงปาฐกถา “Review of a Decade of Research on Trafficking in Persons in Cambodia” โดยได้แบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และญี่ปุ่น รวมทั้งอภิปรายในเรื่องของสภาพปัจจุบันด้านการค้ามนุษย์ในราชอาณาจักรกัมพูชา

Samneang Moul เป็นผู้เขียนบทความหลากหลายให้กับ เว็บไซต์ของ  และตีพิมพ์ในวารสารและสื่อต่างๆ อาทิบทความเรื่อง Cambodia's Women Local Leaders Take Charge (March 6, 2013)

และ Bountiful Rural Fisheries and Forests Threatened ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานประจำปี TAF 2011

ความเชี่ยวชาญ

Samneang Moul มีความเชี่ยวชาญในด้านประเด็นปัญหาสำคัญต่างๆ ของสตรีในกัมพูชา เช่น การมีส่วนร่วมและการมีบทบาทของสตรีทางการเมือง การต่อต้านการใช้ความรุนแรงในสตรีเพศ การค้ามนุษย์และเด็ก ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาการศึกษาในกลุ่มสตรีวัยกำลังศึกษา และปัญหาทางด้านการพัฒนาสังคมเมืองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

การศึกษา

Samneang Moul จบการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน Development Management (MDM) จาก The Asian Institute of Management สาธารณรัฐฟิลิปปินส์


การต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรีเพศในราชอาณาจักรกัมพูชา

Samneang Moul เป็นผู้นำในโครงการต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรีเพศในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นสำคัญนี้ต่อสาธารณะชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคม Samneang Moul ยังเป็นทั้งองค์ปาฐกในการแสดงปาฐกกถาเรื่อง “Poverty Alleviation of Women through Economic Empowerment” ให้กับองค์กรต่างๆที่ทำงานเพื่อสตรีในประเทศกัมพูชา


ผู้ทำงานที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ

Samneang ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่มีประสิทธิภาพต่อองค์กรต่างๆที่มีความร่วมมือกันโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องเพศ เพื่อที่จะจัดทำกลยุทธ์โครงการในการสร้างความสนใจต่อเรื่องของสตรีเพศในกัมพูชาในแง่มุมของการมีส่วนร่วมของสตรีทางการเมือง การสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส การเลือกตั้งและสิทธิขั้นพื้นฐาน ความปลอดภัยของชีวิต และสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ

อ้างอิง:

http://asiafoundation.org/about/profile/samneang-moul


2 Arn Chorn-Pond

ศิลปินและนักเคลื่อนไหวทางสังคม

ผู้ก่อตั้ง Cambodian Living Arts


Arn Chorn-Pond เป็นผู้ก่อตั้ง Cambodian Living Arts (governance) ในปีพ.ศ. 2542 โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างและพัฒนาทักษะ ความสามารถทางศิลปะและนำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ในด้านศิลปะและวัฒนธรรมกัมพูชาในระดับประเทศและนานาชาติ

นอกจากการทำงานเพื่อสนับสนุนความเป็นท้องถิ่นและชุมชนกัมพูชาแล้ว CLA ยังทำให้งานศิลปะของกัมพูชามีความเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับชาติและทำให้ผลงานศิลปะกัมพูชานั้นเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติด้วย โดยกระทรวงศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ และองค์กรอื่นๆได้ทำงานร่วมกับ CLA เพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะของชาติให้คงอยู่สืบไป

วิสัยทัศน์ในปี 2563

CLA ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2563 วงการศิลปวัฒนธรรมในกัมพูชาจะเต็มไปด้วยชีวิตชีวาด้วยผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยมระดับชาติและนานาชาติ โดย CLA จะเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง และหวังว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเด่นชัดของกัมพูชานี้จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาให้กับสังคมและชุมชนอื่นๆอีกด้วย


CLA ฉลองครบรอบปีที่ 15

ในปี 2557 CLA ฉลองครบรอบปีที่ 15 ด้วยการจัดแสดงผลงาน Retrospective Exhibition ซึ่งจัดแสดงผลงานและความสำเร็จในการก่อตั้งองค์กรมาอย่างยาวนาน อาทิ การค้นหาและรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะแขนงต่างๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่ การบันทึกบทเพลงท้องถิ่นเก็บไว้ การจัดงาน Cambodian Youth Arts Festival ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ การริเริ่มการจัดแสดงผลงานทางศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆ ในกรุงพนมเปญ และจัดงาน Season of Cambodia ซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองที่รวบรวมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ของกัมพูชาเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรกในกรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา


รางวัลที่ได้รับ

ปีพ.ศ. 2553  Global Vision Award for Cultural Restoration จากนิตยสาร Travel + Leisure

อ้างอิง

http://www.cambodianlivingarts.org/
united luxury shop